แบ่งปัน

เบอร์สวย สำหรับผู้บริหาร นักบริหาร นักวางแผน

นักบริหาร หรือผู้บริหาร หรือนักวางแผน เป็นอาชีพที่อยู่จุดสูงสุดขององค์กร
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งหน้าที่ของผู้บริหารต้องมี
การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรมีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร
ตลอดจนรับผิดชอบถึงความสำเร็จและล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการวางแผนของตน
ดังนั้น คนเหล่านี้จึงต้องหาเบอร์ หรือเลขที่สามารถหนุนส่งดวง
ให้ทำงานได้อย่าราบรื่น ตลอดจนสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

ซึ่งเบอร์มงคลที่เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรักนักวางแผน คือ

เลข 14 , 41

เป็นเลขคู่ที่เข้าคู่กันแล้วเหมาะสมมากเพราะหมายถึงความหมาย
ที่ดีชั้นล้ำเลิศทีเดียว โดยเลข 14 หมายถึงการมีความรู้ความสามารถ
รอบด้านที่ดีและ นักบริหารก็สามารถที่จะใช้ความสามารถในการ
บริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้และเมื่อรวมกับเลข 41 หมายถึง
พลังอำนาจแห่งความเป็นมหาจักรวาลจะเจริญรุ่งเรืองสัมฤทธิ์ผลทั้ง
เรื่องการงานส่วนตัว และการงาน เป้าหมายขององค์กรพูดง่ายๆ
คือจะพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ จะมีเกียรติยศชื่อเสียงและได้
รับการยอมรับจากคนทั่วไป

เลข 15 , 51

สำหรับเลข 15 หมายถึงความมีเสน่ห์ การเป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความศรัทธาจากคนทั่วไป หรือคนในองค์กร มีการเกื้อหนุนจากญาติมิตร
สหย่าย ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจมอบงานใหญ่ๆ ให้ ส่วนเลข 51 หมายถึงอำนาจ
ที่มาควบคู่กับสติปัญญา หมายความตรงตัวว่าหนุนส่งให้เกิดสติปัญญา ความรู้
อำนาจ ตำแหน่ง ยศศักดิ์ ซึ่งจะช่วยให้การงานโดยรวมเกิดความสำเร็จ
สัมฤทธิ์ผลได้อย่างราบรื่น ผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้อย่างสบายๆ

เลข 16 , 61

เป็นเลขที่หมายถึงอุปสรรคแต่สำหรับนักวางแผนที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ
แล้วจะหมายถึงอุปสรรคในช่วงแรก แต่จะสามารถสำเร็จกิจการได้ในบั้นปลาย
สามารถฝ่าฟันอุปสรรค จนได้รับการยอมรับ จึงหมายถึงการมีตำแหน่งใหญ่โต
การมียศมีศักดิ์ แม้ว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลาย เพื่อประสบความสำเร็จก็ตาม

เลข 56 , 65

เป็นเลขที่กล่าวถึงความมีเสน่ห์ แรงดึงดูดในตัวนักบริหารเกี่ยวกันและหนุน
ส่งโดยตรงถึงการเจรจาการค้า การเจรจางานต่างๆอาจหมายถึงศิลปะทางการพูด
ที่ทำให้ผู้คนคล้อยตามและส่งประโยชน์ที่ดีให้กับองค์กร โดยเฉพาะเลข 65
ที่หนุนเรื่องของความมีไหวพริบสติปัญญาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดังนั้นเมื่อรวมกับเลข 56
ก็จะช่วยหนุนส่งให้เจ้าของเบอร์มีความก้าวหน้าเป็นพิเศษ มีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามและคู่ค้า

เลข 59 , 99

เป็นคู่เลขที่มหายถึงการหยั่งรู้และคามเจริญ ก้าวหน้า โดยเลข 59หมายถึงคุณธรรม
จิตใจดี ส่วนเลข 99 หมายถึงการหยั่งรู้ความเป็นไปการใช้ความรู้เข้ามาตัดสิน
ในการตัดสินใจในงานใหญ่ต่างๆในทางโหราศาสตร์บางตำรา อาจหมายถึงพลังลึกลับ
หรือลางสังหรณ์ในการหนั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำให้มัก
แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ก็ได้